Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Anskulan varhaiskasvatussuunnitelma

 

 

Anskula on Anja (Ansku) Rantasen perustama yksityisen perhepäivähoidon palvelu. Yritys on perustettu elokuussa 2013. Anskula vuokraa paritalon puolikasta Saukontiellä Isojoenrannalla Porissa. Anskula on auki arkisin 7.00 - 16.30, muuna ajankohtana erikseen sovitusti. Lomaa vietetään heinäkuussa ja jouluna. Perhepäivähoito toimii yhden hoitajan johdolla, yleensä neljää lasta hoitaen ja ohjaten.

 

Tiloihin kuuluu noin 90neliön huoneisto: keittiö, olohuone, makuuhuone, leikkihuone ja takkahuone. Takkahuone, joka toimii myös vierashuoneena, on erotettu portilla leikkitilasta ja siellä käydään katsomassa 25-vuotiasta punakorvakilpikonnaa, Viljamia. Viljamia ihmetellään ja katsellaan omassa altaassaan. Makuuhuone on rauhoitettu vain nukkumiseen ja lepäämiseen eikä siellä saa leikkiä. Muuten lapsi saa leikkiä missä tahansa, mutta lelut on vietävä päivän päätteeksi itse takasin leikkihuoneeseen. Meillä on käytössämme iso piha, jossa lapset saavat temmeltää, tutkia ja leikkiä. Takapiha on aidattu osittain ja etupihalla hiekkalaatikko. Anskulassa saa juosta, leikkiä, piirtää, taiteilla, liikkua, laulaa, soittaa, tanssia, huutaa, tutkia, nauraa, itkeä, sylitellä, syödä ja levätä. 

 

Anskulan poppoota silloin tällöin ilahduttaa läsnäolollaan varamummu Amma(Hannele Rantanen), joka myös tarvittaessa toimii lisäsilminä. Amma yrittää päästä myös apuun silloin, kun minä olen sairaana.

 

Jokainen päivä sisältää lapselle ominaisia tapoja toimia: leikkiä, liikkumista ja tutkimista. Painotan erityisesti leikin merkitystä ja että jokainen lapsi on toiminnassa mukana oman kehityksen mukaisesti. Päivän toiminta muotoutuu jokaisen lapsen mielialasta ja halusta tehdä itse ja omatoimisesti. Lapset osallistuvat kotitöihin mm. siivoamiseen ja leipomiseen ja ruuan laittoon sen mukaan mitä osaa ja haluaa tehdä. Piirtäminen, palapelit ja sadut auttavat oppimaan keskittymään. Energiaa puretaan ulkona ja sisällä erilaisin leikein. Päivään kuuluvat myös ruokailu ja lepohetki, jolloin kaikki saavat rauhassa levätä. Pyhät ja juhlat saavat meidät askartelemaan lapsen kehityksen mukaisia askarteluja. Oman kädenjälki on tärkeää niin lapselle itselleen kuin vanhemmille ja hoitajalle. 

 

 

Minun työtäni ohjaavat seuraavat arvoperustat, joiden yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto varhaiskasvatuslain mukaisesti. 

 

LAPSUUDEN ITSEISARVO

Minun tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. 

 

IHMISENÄ KASVAMINEN

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntapaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Tuen lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Anskulassa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Ohjaan lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. En hyväksy kiusaamista tai väkivaltaa missään muodossa. 

 

LAPSEN OIKEUDET

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. 

 

YHDENVERTAISUUS, TASA-ARVO JA MONINAISUUS

Anskulassa edistetään suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla on mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Luon moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä minun vuorovaikutuksessa.

 

PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuen siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi. 

 

OPPIMISKÄSITYS

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten.

Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Lapset saavat oppimiseensa minulta ohjausta ja tukea. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen iloa ja tunne siitä että on hyvä tekemään jotain itselleen tärkeää. 

Leikki on lasten oppimiselle tärkeää. Se on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. 

 

LEIKKI JA VUOROVAIKUTUS

Leikkiin kannustavassa toiminnassa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Lapsilla ja minulla on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Anskulassa kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkeille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille mahdollistan keskittymisen leikkiin. Minä hoitajana rohkaisen lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Turvallisessa ympäristössä puutun ristiriitoihin ja yhdessä lasten kanssa opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen. 

 

 

Varhaiskasvatuksen arvot Anskulassa ovat turvallisuus, osallisuus, luovuus, oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen.

 

TURVALLISUUS

Lapsen kasvu-ja oppimisympäristö on psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Lapsi tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. 

Lapsen fyysisen ympäristön turvallisuudesta huolehdin hoitajana aktiivisesti. Anskulassa ehkäisen kiusaamista keskustelemalla ja puuttumalla heti tilanteeseen. Kiusaaminen on haukkumista, toisen ulkopuolelle jättämistä, uhkailua ja väkivaltaisia tekoja. 

 

OSALLISUUS

Lapsi ja hänen huoltajansa ovat osa varhaiskasvatuksen yhteisöä ja vaikuttavat lasta itseään koskeviin asioihin. Kannustan lasta ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Varhaiskasvatusta suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa päivittäin, kun lapsi tuodaan hoitoon ja haetaan hoidosta.

 

LUOVUUS

Lapsi leikkii, liikkuu, tutkii ympäristöään ja kokeilee erilaisia itselleen mielekkäitä toiminnan tapoja. Innostan lasta käyttämään mielikuvitustaan sekä ajattelemaan ja toimimaan luovasti. Lelut olen valinnut Anskulaan niin, että lapsi pääsee itse keksimään leikin ja ilmaisemaan itseään. Lelut soveltuvat ihan pienille ja isommillekin. Soittimet, palikat, legot, purkit, pehmolelut, autot ja nuket ovat lasten saatavilla ja he saattavat yhdistellä niitä mitä erikoisimpiin leikkeihin. Yhdessä tanssitaan, lauletaan ja soitetaan. Askartelua ja kädentaitoja harjoitellaan lapsen oman halun ja kehityksen mukaan.

 

 

Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on jokaiselle lapselle yksilöllinen. Teen sen yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Vasu on työväline minulle hoitajana, jolloin otan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tuentarpeen. Suunnitelmassa kuvaan, miten yhdistän lapsen yksilöllisen ohjauksen ja varhaiskasvatuksen ja mitä muutoksia toiminnassa toteutan. Kun käyn vanhempien kanssa keskusteluja lapsen luonteesta, tavoista ja mieltymyksistä, opin tuntemaan lapsen ja pystymme vanhempien kanssa luomaan kasvatuskumppanuuden ja toimimme lapsen parhaaksi yhdessä.